Deltares

Deltares-logo

Deltares

Deltares is een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Wereldwijd werken we aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. We richten ons voornamelijk op delta’s, kustregio’s en riviergebieden. Omdat het beheer van deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden complex is, werken we nauw samen met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten in binnen- en buitenland. Ons motto is Enabling Delta Life. Als toegepast kennisinstituut is Deltares succesvol als haar kennis wordt verzilverd in en voor de samenleving. Deltares stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de kennis en de adviezen.

Bij Deltares is kennis de kern. Alle opdrachten en projecten, of ze nu gefinancierd worden door de markt of uit gelden voor strategisch onderzoek, leveren een bijdrage aan het verstevigen van de kennisbasis. Daarnaast hechten wij zeer aan openheid en transparantie. Die houding is onder meer terug te zien in het vrij toegankelijk maken van de door Deltares ontwikkelde software en modellen. Open source werkt is onze vaste overtuiging. Deltares heeft ruim 800 medewerkers en is gevestigd in Delft en Utrecht.

Jaaromzet:         109 miljoen euro
Aantal werknemers:      819
Aantal vestigingslanden: 1
Aantal nieuwe werknemers per jaar (vanuit net afgestudeerden):        25

Slide

Kernwaarden

Onze wereld verandert snel. In 2050 zijn we met 9 miljard mensen. We wonen dan vooral in dichtbevolkte steden, gelegen in delta’s en langs kusten waar het water steeds hoger komt te staan door klimaatverandering. En waar tegelijkertijd steeds minder, veilig zoetwater beschikbaar is. Niet om te drinken, laat staan om de gewassen te telen die nodig zijn om alle monden te voeden.

Ons motto is ‘Enabling Delta Life’. Onze opdracht is wellicht urgenter dan ooit. Wij willen een wezenlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van delta’s over de hele wereld. We werken daarom aan slimme innovaties en toepassingen waar mens, milieu en maatschappij van profiteren en die de waterveiligheid vergroten, het economisch rendement verbeteren én de natuur ten goede komen. Wij vinden dat we pas écht relevant zijn als onze kennis kan worden verzilverd ten bate van de hele maatschappij. De Sustainable Development Goals van de United Nations zijn daarbij ons focuspunt. Onze inzet is om met onze kennis en innovaties bij te dragen aan een circulaire economie.

Slide

Strategie

Enabling Delta Life’ is waar Deltares voor staat. We zetten onze hoogwaardige kennis in om innovatieve en duurzame oplossingen voor wereldwijde vraagstukken rondom het gebruik en de risico’s van water en ondergrond mogelijk te maken. Hoe we dat de komende jaren vorm en inhoud willen geven, valt te lezen in onze Strategische Agenda 2018-2021.

Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut. Onze onafhankelijkheid is een groot goed. Het geeft ons de positie om wereldwijd aan de juiste tafels te zitten, bij organisaties en besluitvormers die ertoe doen en het verschil kunnen maken. Kennis is wat ons aan die tafels brengt. Alles wat we doen staat in het teken van toepasbare kennis van water en ondergrond. We verbinden deze twee werkvelden in onze organisatie. Onze kennis stellen we voor de hele ‘BV Nederland’ beschikbaar; we werken waar mogelijk ‘open source’. Deltares onderscheidt zich door een combinatie van vrij beschikbare software, experimentele faciliteiten en medewerkers met een hoog kennisprofiel. Daarmee zorgen we voor nieuwe oplossingen en inzichten waarmee we (nieuwe) maatschappelijke opgaven kunnen agenderen.

De komende periode bouwen we onze positie als onafhankelijk gezaghebbend kennisinstituut verder uit. We gaan verder op de ingeslagen weg en willen zowel nationaal als internationaal een erkend ‘Triple A’ instituut zijn op het gebied van water en ondergrond. We willen onze buitenlandse positie verder uitbreiden, zonder ons ‘unique selling point’ als Nederlands instituut tekort te doen. De kwaliteit van ons werk moet vanzelfsprekend zijn. We willen excelleren op onze kennisgebieden water en ondergrond, en samenwerkingen aangaan op kennisgebieden waar onze kennis ook van meerwaarde kan zijn: voedsel, gezondheid, energie en infrastructuur. Onze kennis en innovaties zijn vernieuwend, duurzaam en bewezen effectief. Onze werkwijze is oplossingsgericht, transparant, gericht op samenwerking met de markt. Download hier onze strategische agenda.

Slide

Innovatie

Het Strategisch Onderzoek (SO) van Deltares richt zich op de ontwikkeling en instandhouding van de kennisbasis voor de oplossing van maatschappelijke vraagstukken, die spelen op de (middel)lange termijn. We zetten onze hoogwaardige kennis in om innovatieve en duurzame oplossingen voor wereldwijde vraagstukken rondom risico’s en het gebruik van water en ondergrond mogelijk te maken.    

De toepassingsgerichtheid van het onderzoek bij Deltares is belangrijk. Het is daarbij wel van belang om de lange termijn niet uit het oog te verliezen, zowel in de technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen als de internationale ontwikkelingen rond mondiale vraagstukken als ‘urbanizing deltas’, toenemende schaarste aan water, grondstoffen, energie en voedsel en klimaatverandering. Deltares werkt met vijf overkoepelende (onderzoeks)thema’s: Flood Risk, Ecosystems and Environmental Quality, Water and Subsoil Resources, Delta Infrastructure en Adaptive Delta planning. Activiteiten op bepaalde onderwerpen zijn - tot een bepaalde mate - thema-overschrijdend.   ·        

 • Flood Risk (Waterveiligheid): dit thema gaat om het ontwikkelen en toepassen van nieuwe kennis, producten en methoden op het gebied van (hoog)waterveiligheid. Met als doel om maatschappelijke en economische gevolgen van overstromingen te reduceren. ·         
 • Ecosystems and Environmental Quality (Ecosystemen en Milieukwaliteit): dit thema gaat om het (verder) begrijpen van de dynamiek van ecosystemen en het gebruikmaken van ecosysteemdiensten voor een veilig, gezond en groene werk- en leefomgeving. ·         
 • Water and Subsoil Resources (Water en Grondstoffen): dit thema bekijkt de beschikbaarheid en het beheer van water en (bodem)grondstoffen om te kunnen omgaan met huidige en toekomstige vraag en behoeften. ·         
 • Delta Infrastructure (Bouwen in de Delta): dit thema gaat om het ontwikkelen van innovatieve, betrouwbare en kostenefficiënte oplossingen voor duurzaam bouwen in deltagebieden. De keten van ontwerp tot aan beheer wordt hierin meegenomen. ·         
 • Adaptive Delta Planning (Adaptieve Delta Planning): binnen dit thema worden methoden en tools ontwikkeld om technische en beleids- en bestuurskundige kennis te integreren voor een duurzame inrichting van deltagebieden. 
 Het thema-doorsnijdende programma Software Innovation (Vernieuwing van Software) onderzoekt en speelt in op generieke softwareontwikkelingen en draagt daarmee bij aan alle vijf thema’s.

Slide

Duurzaamheid

“Enabling Delta Life” is onze missie en drijft ons handelen. Het zit in ons DNA om duurzaam met mensen en milieu om te gaan. We nemen deze verantwoordelijkheid serieus, en proberen dat zichtbaar te maken voor onze opdrachtgevers. We hopen daarmee ook anderen te inspireren om verantwoord en duurzaam te ondernemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is verankerd in onze bedrijfsprocessen en managementsystemen en valt onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de directie. Deltares heeft een ‘Code of Conduct’ (beleidsverklaring) ontwikkeld en bovendien een aantal certificeringstrajecten afgerond. Zo hebben we een certificaat op gebied van milieu ISO14001 en op gebied van ARBO 18001. Bovendien hebben we ons eigen milieuzorgsysteem opgezet. Ook is een convenant (e-deal) afgesloten met de gemeente Delft waarin we samen met een aantal partners zoals de TUDelft ons sterk hebben gemaakt voor “Delft Energie Neutraal in 2050”. Onze eigen bedrijfsvoering hebben we verder ‘verduurzaamd’. We wekken bijvoorbeeld eigen energie op met zonnepanelen, hebben we aanzienlijk minder papiergebruik, werken we aan warmte-koude opslag in ons gebouw de Tetra, kopen we duurzaam in en hebben we onze eigen kruidentuin.

In het strategisch plan van Deltares 2015-2018 staat onze ambitie op MVO-gebied luid en duidelijk verwoord, namelijk ‘ bekend staan als een organisatie die maatschappelijk verantwoord onderneemt en er toe doet’. Dit betekent dat we een organisatie willen zijn die bewust nadenkt en keuzes maakt over wat de impact van ons handelen is op onze medewerkers, op onze stakeholders en op toekomstige generaties. Om dit bewustzijn te vergroten zijn we o.a. actief voor Waterwonderen, een programma voor scholieren. Ook heeft Deltares haar kennis beschikbaar gesteld voor het Prinses Margrietfonds van het Rode Kruis, waarmee we de gevolgen van natuurrampen voor mensen proberen te beperken.

Interessante Studies

 • Aarde en economie (WO)
 • Aardwetenschappen (WO)
 • Business & it (WO)
 • Civiele techniek (WO)
 • Computer science (WO)
 • Econometrie (WO)
 • Informatica (WO)
 • Informatica & economie (WO)
 • Informatica en cyber security (WO)
 • Lucht- en ruimtevaarttechniek (WO)
 • Natuurkunde (WO)
 • Technische aardwetenschappen (WO)
 • Technische informatica (WO)
 • Technische natuurkunde (WO)
 • Technische wiskunde (WO)
 • Watertechnologie (WO)
 • Wiskunde (WO)
 • Informatica (HBO)

Profiel gewenste studenten

Wij zijn voortdurend op zoek naar toptalent dat wetenschappelijke kennis over water, ondergrond en infrastructuur kan omzetten in een specialistisch advies aan overheden en bedrijven. Onze projecten – honderden per jaar in meer dan 80 landen – vragen altijd om nieuwe, unieke toepassingen. Heb je de ambitie je wetenschappelijke kennis permanent te blijven ontwikkelen? Ben je gedreven om zowel nationaal als internationaal voorop te willen lopen in je vakgebied? Zoek je graag naar innovatieve oplossingen en houd je niet van standaardwerk? Dan ben je welkom bij Deltares.

We zoeken studenten die bij Deltares aan de slag willen als Junior Adviseur/Onderzoeker. Deze studenten hebben een MSc titel van een technische Master en cijfer gemiddelde van een 8 of hoger. Daarbij zoeken wij studenten met een sterke affiniteit met water en ondergrond.

De competenties ondernemerschap, samenwerken, het nemen van initiatief vinden wij voor onze junior adviseurs/onderzoekers erg van belang. Daarnaast zoeken wij studenten met uitstekende communicatieve vaardigheden en een vloeiende beheersing van de Engelse taal.

Onze vacatures zijn hier te vinden.

Aanbod voor Studenten

Werken bij Deltares betekent werken in een kennisintensieve omgeving die voortdurend in beweging is. Je hebt veel vrijheid om binnen onze strategie je werk zelf vorm te geven, maar bent daarbij wel resultaatgericht. Je werkt mee aan het verbeteren van belangrijke thema’s in onze maatschappij!

Wij bieden studenten een informele, dynamische en uitdagende werkomgeving. Persoonlijke ontwikkeling en de opbouw van hun curriculum vitae vinden wij belangrijk. We bieden uitstekende opleidings- en doorgroeimogelijkheden. De samenwerking met hoogopgeleide experts van over de hele wereld (er werken medewerkers met 36 verschillende nationaliteiten bij Deltares) maakt dat Deltares een internationale werkomgevings biedt.

Binnen Deltares hebben studenten de kans om deel te nemen aan onderzoeksprojecten in Nederland en het buitenland.  Met hulp van onze experts, kunnen zij hun kennis, expertise, netwerk en ondernemersvaardigheden vergroten via on-the-job training. Hun leidinggevende zal hen coachen om hun professionele en persoonlijke vaardigheden verder te ontwikkelen.

Ten slotte biedt Deltares een competitief startsalaris en hebben wij uitstekende arbeidsvoorwaarden (waaronder 34 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband).

Loopbaanmogelijkheden

Net afgestudeerde studenten starten bij Deltares als junior Adviseur/Onderzoeker. Gemiddeld groeien zij na 3 jaar door naar Medior Adviseur/Onderzoeker. Nadat zij meer ervaring op hebben gedaan in het projectleiderschap van allerlei projecten en in het acquireren van projecten, wordt de stap gezet naar Senior Adviseur/Onderzoeker.

Contactgegevens

Algemeen adres Deltares

Postbus 177
2600 MH Delft
tel: +31 (0)88 335 8273
fax: +31 (0)88 335 8582

Op het Techniek Bedrijven Event 2017 is Gabi Brouwer (HR Adviseur) aanwezig. Haar email adres is Gabi.Brouwer@deltares.nl