Strategy&

Strategy&-logo

Strategy&

Full image e6010a4a68

Interessante Studies

 • Bio-exact (WO)
 • Aarde en economie (WO)
 • Aardwetenschappen (WO)
 • Advanced technology (WO)
 • Automotive (WO)
 • Beta-gamma (WO)
 • Bio-farmacautische wetenschappen (WO)
 • Biomedische technologie (WO)
 • Bouwkunde (WO)
 • Business & it (WO)
 • Computer science (WO)
 • Creative technology (WO)
 • Electrical engineering (WO)
 • Future planet studies (WO)
 • Industrieel ontwerpen (WO)
 • Informatica & economie (WO)
 • Informatica en cyber security (WO)
 • Informatiewetenschappen (WO)
 • Klinische technologie (WO)
 • Kunstmatige intelligentie (WO)
 • Life science and technology (WO)
 • Medische wetenschappen en technologie (WO)
 • Molecular science and technology (WO)
 • Nanobiologie (WO)
 • Natuurkunde (WO)
 • Psychology & technology (WO)
 • Scheikunde (WO)
 • Scheikunde en farmaceutische wetenschappen (WO)
 • Scheikundige technologie (WO)
 • Science, business and innovation (WO)
 • Software science (WO)
 • Sterrenkunde (WO)
 • Sustainable innovation (WO)
 • Maritieme techniek (WO)
 • Technische aardwetenschappen (WO)
 • Technische geneeskunde (WO)
 • Technische informatica (WO)
 • Technische planologie (WO)
 • Web science (WO)
 • Civiele techniek (WO)
 • Econometrie (WO)
 • Lucht- en ruimtevaarttechniek (WO)
 • Technische bedrijfskunde (WO)
 • Technische bestuurskunde (WO)
 • Technische natuurkunde (WO)
 • Technische wiskunde (WO)
 • Werktuigbouwkunde (WO)
 • Wiskunde (WO)

Aanbod voor Studenten

Loopbaanmogelijkheden

Contactgegevens

www.strategyand.pwc.com/nl