Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat-logo

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Bij Rijkswaterstaat werken we aan verbindingen. Over weg en water. Met de politiek, met aannemers en (vaar)weggebruikers. Tussen maatschappelijke dilemma’s en effectieve oplossingen. En natuurlijk met onze medewerkers, want verbinden begint bij je eigen mensen. 

Ruim 3.200 kilometer rijkswegen, 1.600 kilometer vaarwegen en meer dan 65.000 km2 oppervlaktewater. Dat is het werkterrein van Rijkswaterstaat, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Onze missie is het beheren en ontwikkelen van deze rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en we zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen, waar voldoende en schoon water is en verkeer vlot en veilig over weg en water kan. Taken die van levensbelang zijn voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. 

Regisseur


Rijkswaterstaat voert deze taken niet zelf uit, maar stuurt marktpartijen aan die namens ons wegen, vaarwegen, bruggen en dijken ontwerpen, aanleggen en onderhouden. Die rol van regisseur is een complexe, kent veel verantwoordelijkheden en zit vol uitdagingen. De komende jaren neemt het verkeer op weg en water sterk toe. Stijgt de zeespiegel, daalt de bodem. Om Nederland leefbaar, bereikbaar en veilig te houden zijn innovatieve oplossingen nodig. Rijkswaterstaat is daarom op zoek naar technisch specialisten die in een probleem een uitdaging zien. 

Bijzonder en uitdagend

Werken bij Rijkswaterstaat betekent werken aan bijzondere en uitdagende projecten in heel Nederland. Samen met collega’s in een innovatieve omgeving werken aan projecten die er echt toe doen, projecten die de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van Nederland dienen. We bieden een inspirerende omgeving waar samenwerking hoog in het vaandel staat en iedereen trots is op wat we bereiken. We kijken hierbij niet naar organisatiegrenzen, maar naar onze bijdrage aan het resultaat en delen hierbij onze kennis. Als Rijkswaterstaat werken wij aan fysieke verbindingen in de vorm van snelwegen of hoofdwaterwegen, maar ook breder. Tussen visie, beleid en uitvoering, bijvoorbeeld. Tussen kwaliteit en kosten. Tussen overheid, marktpartijen en de eindgebruiker. Kernbegrippen binnen onze organisatie zijn publieksgericht werken, netwerken verbinden en werken in teamverband.

Aantal werknemers:  9000
Aantal vestigingslanden: Nederland
Aantal nieuwe werknemers per jaar (vanuit net afgestudeerden): 19-35

Full image f940695b0d

Case

Tijdens het Techniek Bedrijven Evenement zal Rijkswaterstaat een case verzorgen. De titel van de case is "Stuw Grave Rijkswaterstaat"

Bedrijfspresentatie

De bedrijfspresentatie van Rijkswaterstaat is de ideale manier om meer te weten te komen over het bedrijf.

Slide

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn de essentie van de wijze waarop we werken. Werken bij Rijkswaterstaat vraagt om intrinsieke gedragsregels die onze kernwaarden ondersteunen. Ze geven vorm aan onze houding en gedrag. Voor een organisatie waarin we niet alleen intern goed samenwerken, maar ook met onze externe partners. De kernwaarden van Rijkswaterstaat  zijn:

Resultaat gedreven
Aanspreekbaar
Dienstverlenend
Integer
Ondernemend
Verbindend

Slide

Strategie

'Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving.

Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt.

Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.'

Veilig

Nederland is bijzonder. Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en veel grote rivieren vinden er hun weg naar zee. Die lage ligging en de vele rivieren en meren maken Nederland kwetsbaar voor overstromingen. Daarbij stijgt de zeespiegel, daalt de bodem en krijgen we steeds vaker te maken met heftige regen en hoge rivierstanden. Bescherming tegen hoogwater is en blijft daarom van levensbelang: voor miljoenen Nederlanders en onze economie. Samen met andere waterbeheerders zoals waterschappen, provincies en gemeentes beschermt Rijkswaterstaat ons land tegen overstromingen. We onderhouden 2500 km aan dijken, dammen, stuwen en stormvloedkeringen en beschermen de kust. Ook geven we de rivieren meer ruimte. Bijvoorbeeld door uiterwaarden te verdiepen en nevengeulen aan te leggen.

Leefbaar

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan weg en water. We beschermen Nederland tegen hoogwater, zorgen voor schoon en voldoende water en werken aan een bereikbaar Nederland. Ons werkterrein is de openbare ruimte. We worden hiermee voor dilemma’s geplaatst, omdat de belangen van mensen, organisaties en natuur in die publieke ruimte vaak verschillen. Samen met burgers, bedrijven, provincies en gemeentes werken we daarom aan oplossingen die zo veel mogelijk tegemoetkomen aan al die belangen. Zo plaatsen we geluid- en fijnstofschermen om geluidhinder en luchtvervuiling te beperken. Ook ontzien we het milieu met bijvoorbeeld energiezuinige sluizen en hergebruik van asfalt. En met de aanleg van ecoducten helpen we de natuur.

Bereikbaar

Om mensen en goederen vlot en veilig hun bestemming te laten bereiken, werkt Rijkswaterstaat dagelijks aan wegen en vaarwegen. Wij leggen rijstroken, bruggen, viaducten en tunnels aan en onderhouden de bestaande infrastructuur. Onze verkeersleiders en (vaar)weginspecteurs leiden met behulp van camera’s, verkeerslichten en flexibele snelheidsaanduidingen het verkeer in goede banen. Zo willen we files beperken en de bereikbaarheid vergroten. Nederland bereikbaar houden is ook een kwestie van samenwerken. Met provincies, gemeentes en bedrijven werken we aan een betere spreiding van het verkeer over de dag. En aan een betere verdeling over weg en water. Ook zorgen we voor goede aansluitingen van onze vaarwegen en snelwegen op de provinciale en gemeentelijke wegen. De (vaar)weggebruiker wil vlot en veilig van A naar B. Daar werken we aan. Dag en nacht.

Slide

Innovatie

Nieuwe uitdagingen, zoals intensiever gebruik, nieuwe eisen op het gebied van duurzaamheid en de druk op efficiënter werken vragen om innovatieve toepassingen in onze processen. De markt – zowel vertrouwde als nieuwe marktpartijen – zijn hierin onze partner. Zij worden uitgedaagd om in concrete projecten meerwaarde te leveren. Rijkswaterstaat kan optreden als ‘launching customer’, om zo de toepassing van innovaties te versnellen. Het Corporate Innovatieprogramma (CIP) van Rijkswaterstaat jaagt innovatie aan en brengt resultaten in kaart.

Slide

Duurzaamheid

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor droge voeten, voldoende en schoon water en een vlotte en veilige doorstroming over weg en water. Die taak willen we zo goed mogelijk vervullen, met oog voor mens, milieu en maatschappij. We nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om de terugdringing van de CO2-uitstoot. We dagen onze leveranciers uit nieuwe technieken toe te passen bij beheer en onderhoud. En kijken hoe we extra maatschappelijke meerwaarde kunnen creëren bij onze projecten. In het programma Rijkswaterstaat Duurzaam delen we kennis, bundelen we initiatieven en werken we intensief samen met de markt.

Ambities
Rijkswaterstaat heeft concrete duurzaamheidsambities geformuleerd. Deze ambities liggen op het gebied van energiebesparing, energiewinning, duurzame gebiedsontwikkeling en duurzame inkoop. Op al deze vlakken willen we en kunnen we onszelf verbeteren. Duurzaamheid is daarbij een vast onderdeel van ons werk geworden. Niet omdat het ‘moet’, maar vooral omdat het meerwaarde oplevert.

Doelen van Rijkswaterstaat

Duurzaam 20 % minder energiegebruik van de objecten (bruggen, tunnels, sluizen en waterkeringen) 
2 % per jaar minder energiegebruik van gebouwen en faciliteiten

Interessante Studies

 • Civiele techniek (WO)
 • Werktuigbouwkunde (WO)
 • Technische bestuurskunde (WO)
 • Technische bestuurskunde (WO)
 • Civiele techniek (HBO)
 • Werktuigbouwkunde (HBO)
 • Built environment (HBO)
 • Elektrotechniek (HBO)
 • Mechatronica (HBO)
 • Electrical engineering (WO)
 • Technische bedrijfskunde (WO)
 • Technische wiskunde (WO)
 • Wiskunde (WO)

Profiel gewenste studenten

Aanbod voor Studenten

Het Rijkswaterstaat traineeprogramma is een speciaal ontwikkeld opleidingsprogramma dat is opgebouwd uit opleidingen, intervisie en coaching. Het traineeprogramma duurt 18 maanden. In 3 perioden van 6 maanden kun je veel ervaring opdoen, van de grond-, weg- en waterbouw tot inkoop en financiën. Of je specialiseert je in bijvoorbeeld techniek of informatievoorziening. Na afloop van het programma heb je bij goed functioneren uitzicht op een vast dienstverband.

Iedere 6 maanden staat een opleidingsmodule centraal die je met je medetrainees doorloopt. Dit betreft de volgende (meerdaagse) opleidingen:

kijk op adviseren
politiek-bestuurlijke sensitiviteit
integraal projectmanagement binnen infrastructurele projecten

In elke periode houdt de trainees zich bovendien bezig met een functiegerichte leeractiviteit. Deze is specifiek toegespitst op een werkveld.
Iedere twee maanden vindt het zogenaamde ‘pizza-overleg’ plaats. Trainees geven met elkaar zelf invulling aan dit overleg. Hier komen actuele onderwerpen aan bod.

Tegen het einde van het programma nemen trainees deel aan een multidisciplinaire projectenweek: De Trainee Trophy. Hierin worden zij uitgedaagd in combinatievraagstukken. Zij zoeken in multidisciplinaire teams naar oplossingen op vraagstukken die zijn gekoppeld aan actuele onderwerpen uit de praktijk. Tijdens deze periode verblijven de trainees gezamenlijk in een hotel. Een aantal van de oplossingen die gedurende de vorige trainee trophy zijn bedacht zijn daadwerkelijk door RWS in uitvoering genomen.

Ook biedt Rijkswaterstaat verschillende soorten stages aan zoals: meeloop- onderzoek-, en afstudeerstage.

Loopbaanmogelijkheden

Bij goed functioneren, krijgt een trainee na afloop van het traineeprogramma een vaste aanstelling. Middels een sollicitatie stroomt de trainee dan in op een op dat moment beschikbare functie. Deze moet zo veel mogelijk aansluiten op de achtergrond en doorlopen ontwikkeling. Eigen initiatief is hierbij belangrijk. De trainee is zelf aan zet in het vinden van deze vaste functie, maar wordt hierbij wel geholpen.

Momenteel voorzien we dat trainees na hun programma in 2016 zullen instromen op functies als:

OAM (aangevuld met contractmanagement)
Bouwtechnologie, werktuigbouw en elektrotechniek
Specialisten op gebied van (scheepvaart)verkeer en vervoer
Waterbeheer
Finance, audit en toezicht
Inkoop

Contactgegevens

Kijk voor meer informatie op 

www.rijkswaterstaat.nl

of bel 0800 - 8002 (ma t/m zo  06.00 - 22.30 uur, gratis)